Haber Yazdır

27 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28954

TEBLİĞ

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE  ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı; etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak, etik eğitimi ve etik davranışgelişimini sağlamak üzere, muhasebe meslek mensupları ile bunların bağlı oldukları meslek odası arasında yapılacak etik sözleşmenin ve sözleşme yapılması öncesinde meslek mensubunun tabi olacağı etik eğitiminin usul ve esaslarınıbelirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir ruhsatı almış meslek mensuplarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3   (1) Bu Tebliğ; 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi, 11/6/1990 tarihli ve 20545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (k) ve (m) bentleri ile 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j), (k) ve (m) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB),

b) Etik eğitim: Bağlı olduğu Oda ile etik sözleşme imzalama isteğinde olan muhasebe meslek mensubunun, sözleşme yapma öncesinde katılacağı, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemleri ile yürütülen eğitim faaliyetlerini,

c) Etik eğitim internet sitesi: Uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile TÜRMOB tarafından oluşturulmuş internet sitesini,

ç) Meslek mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,

d) Odalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,

e) TESMER: Birlik Temel Eğitim ve Staj Merkezini,

f) TÜRMOB Etik Komitesi: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereği Birlik bünyesinde oluşturulmuşkomiteyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Etik Eğitim

Eğitim yöntemi

MADDE 5  (1) Etik eğitim; Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından belirlenen eğitim modülü ve eğitim programına uygun olarak;

a) Teorik eğitim konuları için uzaktan eğitim yöntemi ile Birlik tarafından oluşturulacak etik eğitim internet sitesi üzerinden,

b) Uygulamalı eğitim konuları için Odalarda yüz yüze eğitim yöntemi ile,

yürütülür.

Eğitim konuları

MADDE 6  (1) Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemleri ile yürütülen etik eğitim aşağıdaki eğitim konularını kapsar:

a) Etik bilgisi;

1) Muhasebede etik beklentiler ve tehditler,

2) Muhasebe skandalları ve itibar ile güvenin yeniden kurulmasının önemi,

3) Etik Teoriler,

4) Ahlaki Gelişim Teorisi,

5) Muhasebede ahlaki düşünce geliştirme.

b) Etik duyarlık;

1) Mesleki nitelikler,

2) Muhasebede Etik Standartlar ve ahlaki davranış kuralları,

3) Meslek Mensubunun mesleğe olan sorumluluğu,

4) Meslek Mensubunun müşteriye olan sorumluluğu,

5) Meslek Mensubunun kamuya olan sorumluluğu,

6) Disiplin suçları.

c) Etik karar verme;

1) Etik karar verme modelleri,

2) Muhasebede etik sorunlar,

3) İlke bazlı yaklaşım ve mesleki yargı,

4) Denetçinin bağımsızlığı,

5) Gerçeğe uygun finansal raporlamanın önemi ve kazançların yönetimi,

6) İşletmelerde sosyal sorumluluk muhasebesi ve sosyal raporlama,

7) İşyeri etiği,

8) Kültürlerarası etik,

9) İşletmelerde etik ortam ve kurumsal yönetişimin önemi,

10) Muhbirlik politikası.

ç) Etik Davranış;

1) Muhasebede etik ile ilgili örnek olay çalışmaları: Gerçek yaşamdan olaylar ele alınarak etik problemlerin ortaya konması, ihlal edilen etik standartların belirlenmesi, ahlaki düşünce süreci ve karar verme modellerinin tartışılması.

Etik eğitim ba