Haber Yazdır

31/10/2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:502) ile 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin (489 ve 498 Sıra No.lu Genel Tebliğlerle güncellenen hali); 4 üncü ve 5 maddeleri ile 1/10/2018 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  

Bakanlığımıza özellikle TÜRMOB, mükelleflerimizden ve gerekli entegrasyon çalışmalarını yürütecek yazılım firma ve entegratörlerden iletilen talepler yoğun dikkate alınarak; 

İşletme hesabı esasındaki önemli sayıdaki mükelleflerimizin (yaklaşık 1 milyon 200 bin mükellef)  1/1/2019 tarihinden itibaren defter kayıtlarını GİB tarafından internet ortamında sunulan Defter Beyan Sisteminde oluşturacaklarından,  Tebliğin mevcut 1/10/2018 tarihi gereğince;  bu gruptaki mükelleflerin sadece Ekim, Kasım ve Aralık 2018 aylarında bildirim yapmak zorunda kalacak ve 1/1/2019 tarihinden sonra ise Defter Beyan Sistemi kapsamına dahil olacaklarından dolayı bildirim yükümlülükleri sona ereceğinden, 

Söz konusu bildirimleri büyük çoğunluğunu mükellef adına yerine getirecek meslek mensuplarının yılsonu iş yüklerinin yoğun olmasından,

Bildirimlerin usulü hakkında tüm mükelleflerin bilgilendirilmesi, tanıtımı için ilave süreye ihtiyaç duyulması, 

nedenleriyle, 1/10/2018 tarihin 1/1/2019 olarak değiştirilmesi amacıyla 502 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hazırlanmıştır.

Resmi Gazete No: 
30581
 Resmi Gazete Tarihi: 
31/10/2018

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.