Haber Yazdır

7256 SAYILI YASA İLE ODA AİDATLARININ YAPILANDIRMASI İÇİN  01 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR ODAMIZA BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ
 
Odamıza 31 AĞUSTOS 2020 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borcu olan üyelerimiz, 01 ŞUBAT 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları halinde 7256 sayılı yasanın ilgili hükümleri çerçevesinde aidat borçlarının asılları ödendiğinde gecikme faizlerinin tamamı silinecektir.
 
Yasa gereği 01 ŞUBAT 2021 tarihine kadar başvurulmadığı takdirde aidat borçları bu güne kadar işlemiş olan gecikme faizi ile birlikte ödenmek zorunda kalınacaktır. 
 
7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilgili yasa metni şöyledir;
 
Madde 4/Fıkra 6/c: 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;
1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
 
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen üyelerimizin en geç  01 ŞUBAT 2021 tarihine kadar  başvurmaları şarttır. 
 
Bu düzenlemeye göre ödenmemiş asıl aidat borçlarının birinci taksidinin 01 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar ödenmesi ve kalanının aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Üyelerimizin 7256 sayılı yasanın 4. Maddesinin 6/c fıkrasına göre borçlarının ödenmesi hususunda Odamıza ekte sunulan Başvuru Belgesi ile başvurmalarını önemle rica eder, işlerinizde başarılar dilerim.
 
 
 
RIZA YÖRÜYEN
     BAŞKAN
 
 
Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız (Dilekçe aydinsmmmo@gmail.com adresine gönderilebilir)