Haber Yazdır

7326 SAYILI YASA İLE ODA AİDATLARININ YAPILANDIRMASI İÇİN

31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR ODAMIZA BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ

Odamıza 30 NİSAN 2021 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 09 HAZİRAN 2021 tarihi itibariyle ödenmemiş aidat borcu olan üyelerimiz, 31 AĞUSTOS 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları halinde 7326 sayılı yasanın ilgili hükümleri çerçevesinde aidat borçlarının asılları ödendiğinde gecikme faizlerinin tamamı silinecektir.

Yasa gereği 31 AĞUSTOS 2021 tarihine kadar başvurulmadığı takdirde aidat borçları bu güne kadar işlemiş olan gecikme faizi ile birlikte ödenmek zorunda kalınacaktır. 

7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 09 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilgili yasa metni şöyledir;

Madde 10/Fıkra 5: 30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen üyelerimizin en geç  31 AĞUSTOS 2021 tarihine kadar  başvurmaları şarttır. 

Bu düzenlemeye göre ödenmemiş asıl aidat borçlarının birinci taksidinin 30 EYLÜL 2021 Perşembe gününe kadar ödenmesi ve kalanının aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimizin 7326 sayılı yasanın 10. Maddesinin 5. fıkrasına göre borçlarının ödenmesi hususunda Odamıza ekte sunulan Başvuru Belgesi ile başvurmalarını önemle rica eder, işlerinizde başarılar dilerim.

 

RIZA YÖRÜYEN

     BAŞKAN

 

Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız